ข้อมูลการขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 29/09/2562