ข้อมูลการจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 36009 การจัดหาและการจ่ายน้ำอื่นๆซื่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 29/09/2562