ข้อมูลการผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 35200 การผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก 29/09/2562