ข้อมูลการซ่อมอากาศยาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33152 การซ่อมอากาศยาน 29/09/2562