ข้อมูลการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 29/09/2562