ข้อมูลการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 29/09/2562