ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28292 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก 29/09/2562