ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28290 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ 29/09/2562