ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมปั่นทอและถักนิตสิ่งทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมปั่นทอและถักนิตสิ่งทอ 29/09/2562