ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28220 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล 29/09/2562