ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28210 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 29/09/2562