ข้อมูลการผลิตเครื่องสูบของไหล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 29/09/2562