ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28100 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 29/09/2562