ข้อมูลการผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง 29/09/2562