ข้อมูลการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27500 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน 29/09/2562