ข้อมูลการผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่ไม่ไช่เหล็กขั้นมูลฐาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 24200 การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่ไม่ไช่เหล็กขั้นมูลฐาน 29/09/2562