ข้อมูลการปั่นด้าย การทอและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 13100 การปั่นด้าย การทอและการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 29/09/2562