ข้อมูลการผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด 29/09/2562