ข้อมูลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 03212 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 29/09/2562