ข้อมูลการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01411 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ 29/09/2562