ข้อมูลการเลี้ยงโคและกระบือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01410 การเลี้ยงโคและกระบือ 29/09/2562