ข้อมูลการทำไร่กาแฟ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01272 การทำไร่กาแฟ 29/09/2562