ข้อมูลการปลูกไม้ผลยืนต้นไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มและไม้ผลที่มีเปลือกแข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01250 การปลูกไม้ผลยืนต้นไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มและไม้ผลที่มีเปลือกแข็ง 29/09/2562