ข้อมูลสับปะรดนางแล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04009 สับปะรดนางแล 29/09/2562