ข้อมูลสับปะรดภูแลเชียงราย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04008 สับปะรดภูแลเชียงราย 29/09/2562