ข้อมูลข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01003 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 29/09/2562