ข้อมูลข้าวหอมมะลิสุรินทร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01001 ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 29/09/2562