ข้อมูลเครื่องหมายการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขที่คำขอเครื่องหมายการค้า เลขที่ได้รับในขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="ApplicationNumber" type="udt : ID">
รายการสินค้า/บริการ รายการของสินค้าหรือบริการของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="GoodsServicesList" type="udt : Text">
เสียงอ่านเครื่องหมายการค้า เสียงอ่านของข้อความที่ระบุขึ้นเพื่อเป็นชื่อเรียกของเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="Transfiteration" type="udt : BinaryObject">
ข้อความเครื่องหมายการค้า ข้อความที่ระบุขึ้นเพื่อเป็นชื่อเรียกของเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="Words" type="udt : BinaryObject">
รูปเครื่องหมายการค้า รูปที่แสดงถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="Reproduction" type="udt : BinaryObject">
เลขที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เลขททะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด <xsd:element name="MadridProtocol" type="udt : ID">
คำอธิบายรหัสภาพ คำอธิบายรายละเอียดรหัสของภาพ <xsd:element name="ViennaDescription" type="udt : Text">
รหัสภาพ รหัสของภาพเครื่องหมายการค้า ที่อ้างอิงตาม Vienna Code <xsd:element name="ViennaCode" type="udt : Code">
จำพวกสินค้า/บริการ จำพวกของสินค้าหรือบริการ ตามรายการสินค้าและบริการของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="GoodsServicesClassification" type="udt : Code">
วันที่ยื่นเครื่องหมายการค้า วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="FilingDate" type="udt : DateTime">
ประเภทเครื่องหมายการค้า ประเภทของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม <xsd:element name="TrademarkType" type="udt : Code">
วันที่ครบกำหนด วันสุดท้ายที่สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีผลคุ้มครอง <xsd:element name="ExpirationDate" type="udt : DateTime">
วันที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า วันที่ได้รับเลขที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="RegistrationDate" type="udt : DateTime">
เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ได้รับจากการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="RegistrationNumber" type="udt : ID">
วันที่ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า วันที่มีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="PublicationDate" type="udt : DateTime">
เลขที่ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า เลขที่ได้รับหลังการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="PublicationNumber" type="udt : ID">
สถานะเครื่องหมายการค้า สถานะของเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="Status" type="udt : Code">