ข้อมูลกลุ่มโครงสร้างสินค้าส่งออก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 กลุ่มโครงสร้างสินค้าส่งออก รหัสที่ระบุกลุ่มโครงสร้างสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ <xsd:element name="ExportCommodityCode" type="udt : Code"> Code [0..1] ASBIE ADS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ Universal Product Code 19/12/2562