ข้อมูลที่อยู่


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รหัสไปรษณีย์ : ตัวเลขระบุรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ เช่น 12120
ชื่อข้อมูล : รหัสไปรษณีย์
คำอธิบาย : ตัวเลขระบุรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ เช่น 12120
XML TAG : <xsd:element name="Postcode" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : ไปรษณีย์ไทย
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : คู่มือรหัสไปรษณีย์จำแนกตามท้องที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด https://file.thailandpost.com/upload/content/2558_56a9d444d5276.pdf
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)