ข้อมูลกลุ่มโครงสร้างสินค้า


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
000000000 (Export) รวมทั้งสิ้น 1
100000000 (Export) สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง) 1
101000000 (Export) สินค้ากสิกรรม 1
101010000 (Export) ข้าว 1
101010100 (Export) ข้าวขาว 1
101010101 (Export) ข้าวขาว 100% 1
101010102 (Export) ข้าวขาว 5-10% 1
101010103 (Export) ข้าวขาว 15-20% 1
101010104 (Export) ข้าวขาว 25-35% 1
101010105 (Export) ข้าวขาว 40-45% 1
101010106 (Export) ข้าวขาวอื่นๆ 1
101010200 (Export) ข้าวหอมมะลิ 1
101010201 (Export) ข้าวหอมมะลิ 100% 1
101010202 (Export) ข้าวหอมมะลิ 5-10% 1
101010203 (Export) ข้าวหอมมะลิ 15-20% 1