ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
71160 หนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 1
71160 หลุมรัง อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 1
71160 ช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 1
71170 รางหวาย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 1
71170 ห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1
71170 วังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1
71170 ดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1
71170 สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1
71180 ท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
71180 ปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
71180 หินดาด อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
71180 ลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
71180 ชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
71180 ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
71180 สหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1