ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
71000 แก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
71110 ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 วังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 วังศาลา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 ท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 หนองขาว อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 ทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 เขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 ม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 บ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 พังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 รางสาลี่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71110 หนองตากยา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 1
71120 พงตึก อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1
71120 ยางม่วง อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 1