ข้อมูลรหัสไปรษณีย์


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
41340 นาดี อำเภอหนองแสง อุดรธานี 1
41340 ทับกุง อำเภอหนองแสง อุดรธานี 1
41360 หมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 1
41360 น้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 1
41360 หนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 1
41360 หนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 1
41370 พันดอน อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 1
41370 เสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 1
41370 ปะโค อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 1
41370 ผาสุก อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 1
41380 นายูง อำเภอนายูง อุดรธานี 1
41380 บ้านก้อง อำเภอนายูง อุดรธานี 1
41380 นาแค อำเภอนายูง อุดรธานี 1
41380 โนนทอง อำเภอนายูง อุดรธานี 1
42000 กกดู่ อำเภอเมืองเลย เลย 1